OPĆI UVJETI POSLOVANJA

  • OPĆI UVJET


1. Opće odredbe

Sebenico Villas Vl. Antonio Grubišić, Bilice Grubišići 22a 22000 Šibenik je obrt za usluge u turizmu, ujedno i poslovni sustav za prezentaciju i prodaju turističkih usluga i smještajnih kapaciteta, putem interneta, te partner agencije i drugih medija.

2. Sadržaj ponude
Obrtnik osigurava uslugu prema informacijama svoje agenciji ili informacijama svojih partner agencija s kojima ima ugovor, objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više slile.

3. Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije vođenja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, te pismeno na adresu obrta. Prilikom izvršene rezervacije, putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima za pružanja usluge smještaj, koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za obrtnika. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je izvršiti uplatu po predračunu ili dostaviti popunjeni rezervacijski formular osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije.4. Obveze obrtnika Dužnost obrtnika je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gostiju, sukladno dobrim običajima u turizmu. Obrtnik će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

5. Obveze gostiju Gost je dužan: posjedovati valjane putne isprave,
poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih pod zakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

6. Dinamika plaćanja rezervacijaGost će unaprijed platiti 30% ukupne cijene nakon rezervacije te preostali iznos na dan dolaska.

7. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanjaa. U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.b. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog i privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:Gost će platiti 30% ukupne cijene u slučaju otkazivanja nakon rezervacije i ukupan iznos u slučaju otkazivanja unutar 30 dana prije dolaska.

  • 8. Pravo obrtnika na promjene i otkaz Obrtnik zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti . Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije ili po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, obrtnik zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika.U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, obrtnik zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od obrtnik nema pravo tražiti naknadu štete od obrtnika, obrtnik je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun obrtnik. Ukoliko se dogodi da nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, obrtnik će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi obrtnik i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.
  • 9. Rješavanje prigovora
    Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga ( recepcionara ili vlasnika smještaja i sl. ) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured obrtnik e-mailom na info@villa-sebenico.com ili telefonski na broj +385911220129 ili faxom na broj Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i obrtnik u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, obrtnik nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
  • 10. Zaštita osobnih podataka
  • Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Obrtnik se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija obrtnika.
  • 11. Napomena Putnik potvrdom rezervacije daje suglasnost agenciji Sebenico Villas Vl. Antonio Grubišić, Bilice Grubišići 22a 22000 Šibenik da može koristiti njegove podatke, tj podatke njegove kreditne kartice za uplatu akontacije odnosno ukupnog iznosa njegove rezervacije.
  • 12. Nadležnost suda 
  • Putnik i Obrtnik nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Zadru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.